Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu. Ile będzie wynosić?

 

Fot. Mariusz Kapała Nowi właściciele nie spieszą się do urzędów, żeby przepisać świeżo zakupiony samochód na siebie. Nie ponoszą za to żadnych konsekwencji, ale wkrótce ma się to zmienić.

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Został on  już przyjęty przez Radę Ministrów i obecnie trwają nad nim prace w Sejmie. Ma dotyczyć także właścicieli aut.

Z projektu wynika, że właściciele pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację lub wyrejestrowanie będą mieli 30 dni. Jeżeli nie dotrzymają tego terminu spotka ich słona kara finansowa.

Termin będzie liczony od dnia:

  • zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z rynku wtórnego)

  • dopuszczenia przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa członkowskiego.

Warto zwrócić uwagę, że w obecnie obowiązujących przepisach kodeksu drogowego właściciel zarejestrowanego pojazdu ma tylko obowiązek zawiadomić w ciągu 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu samochodu. Często jest on ignorowany przez kierowców, bo nie było wprost przewidzianych sankcji za jego niedotrzymanie.

 W nowych przepisach zawarto sankcję w przypadku niezarejestrowania lub niewyrejestrowania pojazdu w wysokości do 1000 zł. To m.in. odpowiedź na na zarzuty Komisji Europejskiej, dotyczące m.in. braku sankcji za niezarejestrowanie importowanego pojazdu oraz niewyrejestrowanie pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Kary mają być nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez starostę, natomiast środki mają stanowić dochód powiatu.

Przepisy mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

2019-08-20

Źródło:

https://www.motofakty.pl/artykul/kara-za-nieprzerejestrowanie-pojazdu-ile-bedzie-wynosic.html?fbclid=IwAR0IllowIAlJmLsr2ZlMM1TLWBKYdWFMCGQPRuAilbjtuj1jvgiUXt46G80