UBEZPIECZENIE TELEFONU (ROZBICIE KRADZIEŻ)

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?


Ubezpieczenie WARTA SMART PAKIET jest produktem przeznaczonym dla klientów, którzy posiadają smartfon, tablet, smartwatch.
Klient ma do wyboru kilka wariantów ubezpieczenia różniących się przede wszystkim zakresem ubezpieczenia, dzięki czemu może wybrać
najbardziej optymalny dla siebie produkt. Ochroną ubezpieczeniową w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia obejmowane jest
uszkodzenie/zniszczenie wyświetlacza, uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku wypadku, uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku
przepięcia, uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku zalania, kradzież z włamaniem, kradzież kieszonkowa lub rabunek sprzętu. W wariancie
Komfort oraz Premium zakres ubezpieczenia obejmuje również dodatkowe usługi assistance.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

ü sprzęt – smartfon, tablet, smartwatch
ü uszkodzenie/zniszczenie wyświetlacza w wyniku wypadku
ü uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku wypadku
ü uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku przepięcia
ü uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku zalania
ü kradzież z włamaniem, kradzież kieszonkowa lub rabunek
sprzętu
Suma ubezpieczenia równa jest wartości nabycia nowego
sprzętu: w wariancie Ochrona Wyświetlacza nie więcej niż
1000 zł, w Wariancie Komfort oraz Premium nie więcej niż
10 000 zł.
W wariancie Ochrona Wyświetlacza Warta odpowiada za jedno
zdarzenie w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, a udział
własny Ubezpieczonego w szkodzie wynosi 99 zł.
W wariancie Komfort oraz Premium suma ubezpieczenia
określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia.

2022-05-11